Ekshumacija
Ekshumacija predstavlja iskopavanje posmrtnih ostataka iz groba nakon sahrane.

Danas se, ekshumacija vrši širom sveta. Samo u našoj zemlji preko 1000 pokojnika godišnje promeni svoje mesto počinka. I dok se sada obavlja prema propisima i od strane nadlaženih preduzeća, u prošlosti je vezivana za pojedina verovanja.

Ekshumacija kroz istoriju

Iako je savremeno doba postoje ljudi koji smatraju da je ekshumacija etički i verski neispravna. Ipak, sahrane kroz istoriju beleže da je ona obavljana od davnina.

Naročito je bila popularna tokom Srednjeg veka kada je postojalo interesovanje za ispitivanje ljudskog tela, ali i krađe pokojnika. Naime, u to doba leševi svetaca i poznatih ljudi smatrani su relikvijama, pa su se mogli prodati za izvesnu novčanu sumu.

Takođe, ekshumacija je vršena i zbog širenja naselja, premeštanja crkava i groblja, ali i raširenog verovanja u vampire. Pa su pokojnici za koje se sumnjalo da su vampiri iskopavani radi provere.

Sušta suprotnost od ovog jeste običaj na indonezijskom ostrvu Sulavesi. Prema verovanju stanovnici Toraje već hiljadama godina imaju tradiciju iskopavanja svojih najbližih. Za nas zvuči kao najmorbidniji čin, a za njih je “Ma’nene festival” proslava života. Tog dana vrši se ekshumacija, a zatim čišćenje i oblačenje leševa u novu, modernu garderobu.

Ekshumacija je tek u 19. veku pravno regulisana, te je postala komercijalizovani posao pogrebnih preduzeća.

Kada se vrši ekshumacija?

Ekshumacija

Razlozi za ekshumaciju su brojni. Najčešće se radi kako bi se telo prebacilo na drugo groblje. Ili u slučaju smrti u inostrastvo kada porodica kasnije odluči da svog najmilijeg sahrani u rodnoj zemlji, pa je u tom slučaju potrebno obezbediti i prevoz pokojnika za Srbiju.

Ekshumacija se vrši i po sudskom nalogu. Kad je, na primer, potreban ponovni pregled radi veštačenja i utvrđivanja smrti.

Treba imati u vidu da se ova procedura ne može obaviti tokom čitave godine, već samo u hladnim mesecima, izuzev ako se ne radi na zahtev suda ili tužilavštva.

Baš kao što je za prevoz pokojnika iz Evrope potrebna određena procedura, tako se ekshumacija voljenih obavlja prema propisima.

Ekshumacija

Zahtev može podneti nosilac prava korišćenja grobnog mesta iz kojeg se prenos vrši ili pogrebno preduzeće koje je dobilo punomoćje. Pri tome je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:

potvrdu o posedovanju novog grobnog mesta u koji se prenose posmrtni ostaci,

izvod iz Matične knjige umrlih,

fotokopiju lične karte podnosioca zahteva,

dokaz o srodstvu sa pokojnikom,

pismenu saglasnost za ekshumaciju ukoliko postoji više naslednka, tj. više nosilaca prava korišćenja grobnog mesta

potvrdu od sanitarne inspekcije

potvrdu groblja da je lice sahranjeno na tom groblju.

Troškove za ekshumaciju snosi lice koje je podnelo zahtev.

Propisi vezani za ekshumaciju ne odnose se samo za pribavljanje dokumenata, već i na proceduru za izvršenje. Ona podrazumeva posebno odelo, rukavice, obuću i masku, a nakon završenog posla obavezna je dezinfekcija ekshumiranog grobnog mesta posebnim hemijskim sredstvima.

Kompanija Drnda Internacional pruža sve pogrebne usluge, uključujući i ekshumaciju pokojnika, i to u periodu od septembra do maja meseca. Možete nas kontaktirati u svakom trenutku, jer smo dostupni 24 časa, 7 dana u nedelji.